8/2010. (XII. 7.) önkormányzati rendelet

Az ivóvíz-ellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 12/2008. (XII. 16.) önkormányzatai rendeletének módosításáról

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján, továbbá a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A rendelet 1. mellékletének 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. melléklet 2. pont Fogyasztás mennyiségétől függő hatósági vízdíjak, ÁFA nélkül:
Megnevezés 2011. 01. 01.-től
(Ft/m3)
hatósági 336,30

"

2. § A rendelet 2011. január 1. napján lép hatályba.