A szöveg időállapota: 2008.I.1. - 2013.IV.14.
Időállapot váltás: 2008.I.1. - 2013.IV.14.
2013.IV.15. -


18/2007. (XI. 27.) önkormányzati rendelet

a magánszemélyek kommunális adójáról

Hunya Község Képviselő - testülete a közigazgatási terület lakossága igényeinek jobb kielégítése, az infrastruktúra fejlesztése és fenntartása, a települési tisztasága, zöldterületek karbantartása, szilárd burkolatú utak, járdák építése, karbantartása és fejlesztések céljából a helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény 1.§-ának (1) bekezdésében, 6.§-ában és 43.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi magánszemélyek kommunális adóját vezeti be:

A RENDELET HATÁLYA

1. § A rendelet hatálya kiterjed Hunya község közigazgatási területének egészére.

ADÓKÖTELEZETTSÉG

2. § Adóköteles az önkormányzat közigazgatási területén

a.) magánszemélyek tulajdonában lévő építmény (lakás vagy lakás céljára szolgáló épület)

b.) beépítettlen belterületi földrészlet (telek)

c.) a nem magánszemélyek (önkormányzat, gazdálkodó szervek) tulajdonában álló lakásbérleti jog.

AZ ADÓKÖTELEZETTSÉG KELETKEZÉSE ÉS MEGSZŰNÉSE

3. § (1) Adókötelezettség keletkezik a 2. §-ban foglalt adótárgyak után:

a.) építmény esetén a használatbavételi engedély, illetőleg fennmaradási engedély kiadását követő év első napján.

Az építmény használatának szünetelése az adókötelezettséget nem érinti.

b.) az engedély nélkül épült, vagy anélkül használatba vett építmény esetén a tényleges használatbavételt követő év első napján.

c.) építési tilalom feloldását követő év első napján.

d.) telek (földrészlet) belterületté minősítését követő év első napján.

e.) lakásbérleti jog esetén, a jogviszony létrejöttét követő év első napján.

(2) Az adókötelezettség megszűnik:

a.) az építmény megszűnésének utolsó napján,

b.) a telek (földrészlet) külterületté minősítése, illetőleg - beépítés esetén - a beépítés évének utolsó napján,

c.) lakásbérleti jogviszonynak az év első felében történő megszűnése esetén, a második félévre vonatkozó adókötelezettség megszűnik.

AZ ADÓ ALANYA

4. § (1) Az adó alanya az a magánszemély, aki a naptári év első napján a 2.§-ban megjelölt építmény, vagy földrészlet tulajdonosa, a nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérlője (továbbiakban: az adó alanya).

(2) Az adó alanya a külföldi magánszemély is, feltéve, hogy adómentességét nemzetközi szerződés, vagy viszonosság nem biztosítja. A viszonosság kérdésében a pénzügyminiszter állásfoglalása az irányadó.

(3) Ha az építményt vagy földrészletet az ingatlannyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya (továbbiakban: tulajdonos).

(4) Több tulajdonos estén a tulajdonosok a tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok.

(5) Valamennyi tulajdonos az adóhatósághoz benyújtott írásbeli megállapodásban határozhatja meg az adó alanyát.

ADÓMENTESSÉG

5. § (1) Mentes a helyi adó alól a lakás célját szolgáló épülethez tartozó garázs, a kiegészítő helyiségként szolgáló létesítmény

(2) 50 %-os adókedvezményben részesül aki belterületi, építési tilalom alatt nem álló beépítetlen telek tulajdonosa.

AZ ADÓ MÉRTÉKE

6. § Az adó mértéke a 2.§-ban foglalt adótárgyanként évi 7000 Ft.

AZ ADÓ MEGFIZETÉSE, BEJELENTÉSE, ÉS AZ ADÓBEVALLÁS HATÁRIDEJE

7. § (1) Az adót évi két egyenlő részletben, minden év március 15. és szeptember 15-ig kell késedelmi pótlék mentesen megfizetni.

(2) Az adózónak az adókötelezettségét érintő változásról, az adóévet követő 15 napon belül az előírt nyomtatványon kell az adóhatóságot értesítenie.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

8. § (1) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben

a.) A helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény

b.) Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezései az irányadóak.

(2) A rendelet 2008. január 1. napjával lép hatályba.

(3) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1997. (XII.11.) számú rendelete és az azt módosító 11/1998. (XII.15.), 16/1999. (XII. 15.), 18/2000. (XII. 15.), 2/2002. (XII. 13.), 12/2003. (XII. 18.) rendeletei.

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

9. § E rendelet alkalmazásában:

(1) Építmény: minden lakás és külön helyrajzi szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló épület. Nem minősül építménynek 3 évesnél rövidebb időtartamra létesített (ideiglenes) építmény.

(2) Építmény megszűnése: ha az épületet lebontják, vagy megsemmisül, illetőleg, ha illetőleg, ha az illetékes építésügyi hatóság a használatbavételi engedélyt visszavonta.

(3) Belterületi földrészlet: minden olyan épülettel be nem épített, földterület, amely a településen az ingatlannyilvántartás szerint belterületként van nyilvántartva.

(4) Vagyoni értékű jog: a kezelői jog, a tartós földhasználat, a haszonélvezet, a használat joga, a földhasználat és a lakásbérlet.